Despre noi

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane este o institutie de prestigiu si recunoscuta ce îsi desfãsoarã activitatea pe întreg teritoriul României în domeniul formãrii profesionale a adultilor, resurselor umane si dezvoltãrii regionale. 

Implicarea Institutului în viata organizatiilor publice si private din România este confirmatã de specialistii acestor organizatii formati de Institut în anii de functionare activã în domeniul formãrii profesionale dar si de rezultatele programelor si proiectelor de interes public implementate.

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane s-a înfiintat ca persoanã juridicã în luna octombrie a anului 2000 si are ca scop dezvoltarea resurselor umane, cresterea competitivitãtii pe piata muncii, promovarea educatiei initiale, formarea continuã a adultilor, dezvoltarea regionalã si promovarea principiilor economice si sociale europene.

Cursurile de formare profesionalã a adultilor organizate de Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (IDRU) sunt cu autorizare CNFPA iar Certificatele de Calificare sau Absolvire sunt eliberate de Ministerul Muncii, Solidaritãtii Sociale si Familiei si Ministerul Educatiei si Cercetãrii.

Programele de formare profesionalã pentru adulti au fost organizate în functie de cerintele concrete ale angajatorilor iar în colaborare cu agentii pentru ocuparea fortei de muncã s-au organizat cursuri de formare profesionalã pentru someri, absolventii acestor cursuri fiind plasati în muncã în proportie de aproximativ 85 %. Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane este alãturi de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã “Zona Metropolitanã Constanta”, Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului “Litoral” si Regiunea Dobrich din Bulgaria membru fondator al Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului “Marea Neagrã”. De asemenea IDRU este membru cu drepturi depline al Consiliului pentru Promovarea Formãrii Profesionale.

 

 

Începând din anul 2009 Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane editeazã periodic revista „Info Resurse Umane”, publicatie ce se distribuie gratuit.

În perioada 1 ianuarie 2008 – 30 iunie 2009 Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane este membru si participant în GSLU (Grupul de Sprijin Local) ca parte componentã a “comunitãtii” URBACT prezentã în toatã Europa, de a transmite mesaje importante despre dezvoltarea urbanã durabilã unui public mult mai larg. GSLU pentru Planul Local de Actiune pentru Zona Peninsularã a Municipiului Constanta s-a înfiintat în cadrul proiectului URBAMECO derulat prin Programul Operational URBACT II 2007-2013.

În anul 2009 desfãsurarea activitãtii de formare în managementul proiectelor, realizarea chestionarelor pentru activitatea de evaluare si conceperea materialelor educative în cadrul proiectului de cooperare transfrontalierã “Parteneriat Operational Durabil (POD) Constanta – Dobrich”, proiect cu finantare europeanã prin programul PHARE CBC 2006 – aplicant Primãria Municipiului Constanta si Primãria Municipiului Dobrich.

În data de 28 octombrie 2008 participa la intalnirea Pactul Teritorial pentru Ocupare si Incluziune Socialã al Regiunii Sud – Est, desfãsuratã în Brãila la sediul Centrului de Informare si Documentare pentru Integrare Europeanã si Dezvoltare Durabilã, în data de 28 octombrie 2008.

Organizarea seminarului international Urbameco desfãsurat în Constanta, în perioada 23 – 27 septembrie 2008, în cadrul proiectului Urbameco al Primãriei Municipiului Constanta, finantat de Uniunea Europeanã, prin programul Urbact.

În perioada 22 sept. 2008 – 24 septembrie 2008 Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane a fost reprezentat si a participat la „Universitatea Europeanã pentru cercetare si inovatie în domeniul formãrii continue a adultilor” desfãsuratã în Salonic – Grecia la Centrul European pentru Dezvoltarea Formãrii Profesionale, organizata de FREREF, prezentându se „Consilierea si Orientarea Profesionalã”.

În data de 8 iunie 2008 Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane a fost reprezentat si a participat la întâlnirea cu reprezentanti ai FREREF, Primãria Municipiului Constanta si factorii interesati la nivel local de proiectul “REGIO LLL”, proiect finantat în cadrul programului Leonardo da Vinci.

În perioada iulie – august 2008 Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane a fost reprezentat si a participat la programul “Instruire pentru potentialii beneficiari – Sprijin pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru Fondul Social European”, actiune cu finantare Phare organizatã de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane –România.

În 2008 programul permanent de formare profesionalã gratuita a somerilor în domeniul resurselor umane si contabilitãtii – cursuri subventionate din bugetul public prin Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã Constanta.

În perioada 31.03.2008 –01.06.2008 – desfãsurarea activitãtii de formare formatori în managementul deseurior, realizarea chestionarelor pentru activitatea de evaluare si conceperea materialelor educative în cadrul proiectului de cooperare transfrontalierã “ECO”, priect cu finantare Europeanã – aplicant Inspectoratul Scolar Judetean Constanta în parteneriat cu Primãria Municipiului Constanta si Primãria Municipiului Dobrich.

În perioada 2 – 6 martie 2008 Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane a fost reprezentat si a participat la Conferinta Internationalã ”Seniorii si Mobilitatea” (finantatã de Uniunea Europeana) desfãsuratã în Vilnius, Lituania;

În perioada 03 –13 decembrie 2007 – Programul “Reactualizarea si Completarea Planului Local de Dezvoltare a Municipiului Constanta” inclusiv traducerea acestui document în limbile germana si spaniola.

În periada 06.08.2001-06.09.2001 – proiectul Parteneriat Civic pentru Tineret – proiecte pentru activitãti de tineret câstigat prin licitatie, grant finantat de Ministerul Tineretului si Sportului prin Directia de Tineret si Sport a Judetului Constanta;

În perioada 11.10.2001 – 13.10.2001 A.P.T.R.-(I.D.R.U.) a participant la conferinta internationalã „Constanta Port al Integrãrii Europene” organizatã de Federatia Nationalã a Sindicatelor Portuare si C.N. Administratia Porturilor Maritime Constanta;

În perioada 07.12.2001-21.12.2001 – proiectul „ Impact la Inceput de Mileniu” derulat de A.P.T.R. în parteneriat cu Federatia Nationalã a Sindicatelor Portuare;

În perioada 15.02.2001-01.07.2003 – „Centrul Juridic si de Formare Profesionalã” – Departament înfiintat ca program permanent al A.P.T.R. – (I.D.R.U.), în parteneriat cu Federatia Nationalã a Sindicatelor Portuare si A.J.O.F.M. Constanta.

 

Pentru îndeplinirea scopului si obiectivelor institutul colaboreazã permanent si dezvoltã proiecte în parteneriat cu autoritãtile publice, organizatii nonguvernamentale si alte organisme interne si internationale.
 • a) implementarea si promovarea educatiei si formãrii profesionale în sprijinul cresterii economice si dezvoltãrii societãtii bazate pe cunoastere;
 • b) dezvoltarea de actiuni pentru corelarea învãtãrii pe parcursul vietii cu piata muncii;
 • c) stabilirea de relatii externe si colaborarea cu parteneri externi în domenii de interes general privind promovarea investitiilor economice, cresterea competitivitãtii pe piata muncii, formarea profesionalã a adultilor, dezvoltarea resurselor umane si dezvoltarea regionalã, conform normelor internationale;
 • d) stabilirea de parteneriate cu autoritãtile publice locale si centrale în vederea dezvoltãrii regionale, educatiei initiale, formãrii profesionale a adultilor si dezvoltarea mediului de afaceri;
 • e) realizarea activitãtii de învãtãmânt si cursuri de formare profesionalã continuã pentru adulti, ca activitate fãrã scop lucrativ, prin promovarea informatiilor privind finantarea prin fondurile europene;
 • i) stabilirea de parteneriate între agenti economici si autoritãti publice, promovarea si organizarea activitãtii de resurse umane, protectia muncii, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia calitãtii mediului, conform actelor normative interne si internationale;
 • j) realizarea activitãtii de apãrare a drepturilor întreprinzãtorilor agenti economici, a angajatilor, reprezentarea economicã si juridicã a intereselor unei pãrti, consilierea si asistenta economico-juridicã si în domeniul resurselor umane prin compartimentul economic-juridic al institutului;
 • k) sustinerea intereselor profesionale si dezvoltarea profesionalã a formatorilor, formarea continuã a cadrelor didactice si a altor profesii ce au legãturã cu obiectivele Institutului;
 • l) conceperea si implementarea de proiecte, obtinerea de finantãri pentru proiecte în domeniul educatiei, formãrii profesionale, resurselor umane, relatiilor comerciale, dezvoltãrii regionale si activitãtii de consiliere vocationalã, economicã si juridicã;
 • m) înfiintarea de consilii consultative în domeniul formãrii profesionale si activitãtii generale cu participarea unor formatori, reprezentanti ai administratiei publice, institutiilor desconcentrate, sindicatelor, patronatelor si ai societãtii civile;
 • n) înfiintarea unui club de întâlnire pentru beneficiarii directi, furnizorii de formare profesionalã si agenti economici, organizarea de seminarii, colocvii si training-uri în diverse locatii din România si strainatate;
 • o) realizarea si dezvoltarea continuã a unor baze de date utile si la dispozitia persoanelor interesate cu privire la proiectele de finantare, accesul la credite si alte informatii utile cu privire la institutiile Uniunii Europene;
 • p) organizarea de activitãti cultural – stiintifice, distractive, turistice si sportive pentru tineret precum si organizarea de cursuri si training-uri în aceste domenii;
 • q) derularea de programe pentru dezvoltarea regionalã în parteneriat cu autoritãtile publice si agentii economici;
 • r) organizarea unor activitãti cu caracter umanitar, de protectie socialã si sprijinirea persoanelor defavorizate;
 • s) sustinerea întreprinzãtorilor privati ca prin activitatea acestora sã se creeze noi locuri de muncã;
 • t) sustinerea si finantarea studiilor unor tineri elevi si studenti de exceptie si acordarea de burse de studii;
 • u) instituirea si acordarea unor premii si titluri pentru diverse personalitãti si/sau persoane care s-au remarcat în mod deosebit în diverse domenii de activitate;
 • v) realizarea de actiuni în scopul promovãrii initiativei private, promovãrii valorilor economice si sociale europene si promovarea parteneriatului public-privat;
 • w) promovarea de actiuni în vederea incluziunii sociale;
 • x) realizarea de actiuni în scopul promovãrii intereselor legitime ale specialistilor în formare profesionalã, evaluatorilor de competente profesionale si ale specialistilor în resurse umane ;
 • y) dezvoltarea de parteneriate internationale în domeniul formãrii profesionale a adultilor, evaluarea competentelor profesionale si al dezvoltãrii resurselor umane ;
 • z) dezvoltarea activitãtii de cercetare în domeniul formãrii profesionale, învãtãmântului si resurselor umane.
  Promovarea de parteneriate permanente cu universitãti si institute de cercetare, în cea ce priveste formarea profesionalã si dezvoltarea resurselor umane;
 • z1) editarea de cãrti si reviste precum si promovarea standardelor nationale si internationale în domeniul formãrii profesionale a adultilor.

 

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane colaboreazã permanent cu:
 • organizatii sindicale
 • organizatii patronale
 • universitãti
 • institutii si autoritãti publice
 • societãti comerciale
 • organizatii neguvernamentale
 • organizatii profesionale
 • institute de cercetare
 • organizatii europene de profil
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane a avut de-a lungul timpului onoarea de a colabora cu numeroase instituții, societăți, ONG-uri, din care putem enumera:
 • Agentia pentru Dezvoltare Regionala a Regiunii de Dezvolatre Sud Est
 • Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Constanţa”
 • Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanta
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Constanţa
 • Regia Judeţeană de Apă Constanţa – RAJA
 • Asociatia Centrul de Formare Profesionala „Didactic Plus”
 • Blocul Naţional Sindical – Filiala Constanţa
 • Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea
 • Serviciul Public de Asistenţă Socială Năvodari
 • Colegiul Naţional Pedagogic „Constantin Bratescu”
 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa
 • Fundaţia Academică „Alumni”
 • Fundaţia pentru Promovarea T.I.C.
 • Primăria Municipiului Constanţa
 • Primăria Municipiului Medgidia
 • Primăria Oraşului Năvodari
 • Primăria Oraşului Hârşova
 • Primăria Oraşului Cernavodă
 • Primăria Cumpăna
 • Primăria Valul lui Traian
 • Primăria Independenţa
 • Primăria Murfatlar
 • Primăria Corbu
 • Primăria Peştera
 • Primăria Pecineaga
 • Primăria Saraiu
 • Primăria Crucea
 • Primăria Ciobanu
 • Primăria Tortomanu
 • Primăria Cogealac
 • Primăria Ghindaresti
 • Primăria Oraşului Eforie
 • Argus SA
 • Uzina Termoelectrica Midia SA
 • RCS & RDS SA
 • Oil Terminal SA
 • Nuclear Montaj SA – Cernavoda
 • Convas Construct SRL
 • U.P.C. Romania SRL
 • Kamsas Impex SRL
 • Prosoft SRL
 • S.G.S. Romania SA
 • Comcm SA
 • A.I.C. Handling SA
 • Proiect SA
 • Cardinal Motors SA
 • Telegraf Advertising SRL
 • Polaris Holding SRL
 • TMUCB Cernavoda SA
 • Avicola Lumina SA
 • Dacris Prod SRL
 • Zeus Service SA
 • Super Mont SA
 • Carmeco SA
 • Comp Paper Converting SA
 • ADES SA
 • UNICOM Bunkering SA
 • Mangalia SA
 • IFCO SA
 • Dobrogea Biscuit SA
 • Fresh Dobrogea SRL
 • Dobrogea Grup SA
 • Smart SA
 • Pomacost SA
 • Instalatii SA
 • Eco Block SRL
 • COLAS DRUMURI SRL
 • PARC MAMAIA RESTAURANT SRL
 • Comcereal SA
 • Almet SA
 • COLEGIUL MEDICILOR CONSTANŢA
 • ASOCIAŢIA „CASA PENTRU PĂRINŢI”
 • COMPLEX EXCELSIOR SA
 • Şcola Generală cu clasele I-VIII Lumina
 • R.A.D.E.T. Constanţa
 • Fermele Murfatlar SA
 • COMPLEXUL MUZEAL DE ŞTIINŢE ALE NATURII
 • ASOCIAŢIA EUROPEANĂ „INTERAXE”
 • SC POLARIS M HOLDING SRL