Expert Achiziții Publice

Perioada: 27.01.2020 - 03.02.2020
Durata curs: 1 săptămână
Nivel pregatire: STUDII SUPERIOARE
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod COR  214946

Grup țintă: angajați din departamentele de achiziții publice, vânzări, juridic, financiar, investiții, tehnic; membrii comisiei de evaluare a ofertelor de produse și servicii.

Ocupaţia de Expert achiziţii publice este o ocupaţie necesară în vederea aplicării corecte şi consecvente a tuturor prevederilor legale referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică şi/sau a acordurilor cadru de către autorităţile contractante.

Expertul achiziţii publice trebuie să aibă pregătire tehnică de specialitate sau pregătire economico-financiară sau pregătire juridică, dobândită în urma absolvirii unor studii superioare de lungă sau scurta durată cu diplomă de licenţă, precum şi acele cunoştinţe de utilizare a calculatorului, de comunicare interumană şi negociere care să îi permită să îndeplinească toate exigenţele acestei ocupaţii.

Expertul în achiziţii publice are capacităţile şi abilităţile necesare pentru a identifica şi evalua rapid nivelul de cunoaştere şi aplicare a cerinţelor legale, în general, şi a cerinţelor esenţiale, în special, rezultate din legislaţia naţională referitoare la achiziţiile publice, în domeniul de activitate în care lucrează, dar şi activităţi specifice referitoare la participarea în comisiile de evaluare sau negociere pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica sau a acordurilor cadru.

Expertul achiziţii publice analizează cerinţele legale şi are abilitatea de a înţelege corect, actele normative naţionale și europene, aplicabile activităţilor desfăşurate de autorităţile contractante şi/sau aplicabile produselor şi/sau serviciilor si/sau lucrărilor ce urmează a fi achiziţionate.

Ţinând cont de dinamica schimbărilor legislaţiei aplicabile şi a completărilor/modificărilor acesteia în anul 2016, expertul achiziţii publice oferă toate informaţiile necesare la actualizarea bazelor de date legislative specifice activităţilor desfăşurate de autoritatea contractanta.

Expertul achiziţii publice sprijină şi consiliază personalul tehnic /economic de execuţie şi administrativ /juridic, în luarea unor decizii corecte privind achiziţionarea de produse/servicii/lucrări care să corespundă cerinţelor esenţiale prevăzute de legislaţia aplicabilă, în condiţii de deplină legalitate. In acest sens, expertul în achiziţii publice acordă consultaţii, la cerere, individuale sau în grup, pentru problemele apărute în instituţia respectivă, la însuşirea şi implementarea legislaţiei aplicabile. Acest expert desfăşoară în principal următoarele activităţi:

  • planifică achiziţiile publice
  • iniţiază şi lansează proceduri de achiziţii
  • derulează şi finalizează procedurile de achiziţii publice
 • administrează contractele

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii cursului: comunicarea interpersonală; perfecționarea pregătirii profesionale; utilizarea calculatorului; coordonarea muncii în echipă; negocierea în cadrul procedurilor de atribuire; elaborarea documentelor de specialitate; analizarea legislației aplicabile specifice; acordarea consultanței de specialitate; planificarea achizițiilor publice; derularea procedurilor de atribuire; finalizarea procedurilor de atribuire.

Formatori: Experti AP, experți ANAP

Module abordate 

 1. ORGANIZAREA COMPARTIMENTULUI DE ACHIZIŢII PUBLICE
 • Comunicarea interpersonală
 • Perfecţionarea pregătirii profesionale
 • Utilizarea calculatorului
 • Coordonarea muncii în echipă
 • Negocirea în cadrul procedurilor de atribuire
 • Elaborarea documentelor de specialitate
 1. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI DE ACHIZIŢII PUBLICE
 • Analiaza legislaţiei aplicabile specifice
 • Acordarea consultanţei de specialitate
 • Planificarea achiziţiilor publice
 • Derularea procedurilor de atribuire
 • Finalizarea procedurilor de atribuire

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Absolvire de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.