Inspector / Referent Resurse Umane

Perioada: 27.01.2020 - 24.02.2020
Durata curs: 1 lună
Nivel pregatire: STUDII MEDII (cu diplomă de bacalaureat)
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod COR  333304

Inspectorul/referentul resurse umane, prin poziţia pe care o deţine în cadrul departamentului de resurse umane, participă activ la gestionarea resurselor umane prin implicarea directă în procesul prin care organizaţia îşi recrutează, angajează, derulează şi încetează raporturile de muncă cu salariaţii.

Ocupaţia de inspector/referent resurse umane este necesară persoanelor care doresc să se califice în întocmirea şi gestionarea documentelor ce ţin de evidenţa muncii într-o organizatie, de gestionare a relaţiilor dintre angajaţi şi angajatori, de recrutarea şi selectarea personalului care urmează a fi angajat.

Inspectorul/referentul resurse umane îşi desfăşoară activitatea în cadrul instituţiilor publice sau private, în toate organizaţiile care au personal angajat pe bază de contract individual de muncă, indiferent de forma de organizare juridică sau poate să îşi desfaşoare activitatea şi ca persoană fizică autorizată. În conformitate cu cerinţele specifice ocupaţiei, inspectorul/referentul resurse umane realizează următoarele sarcini:

 • întocmeşte documentele de evidenţa personalului şi documentele ce ţin de evidenţa muncii într-o organizaţie;
 • gestionează şi arhivează toate documentele de evidenţa personalului şi de evidenţa muncii in societatea în care îşi desfăsoară activitatea;
 • consiliază personalul angajat şi potenţialii candidaţi la angajare referitor la desfăşurarea relaţiilor de muncă şi a documentelor ce trebuiesc întocmite;
 • identifică necesarul de personal şi întocmeşte documentele care urmează a fi utilizate în desfăşurarea procesului de recrutare şi selecţie de personal;
 • întocmeşte Registrul general de evidenţă a salariaţilot şi îl transmite către Inspectoratul Teritorial de Muncă;
 • în cazul organizaţiilor cu un număr mai mic de personal inspectorul/referentul de resurse umane întocmeşte statul de plată pentru personalul angajat şi documentele aferente statului de plată;
 • întocmeşte şi gestionează baza de date de personal.

Activitatea profesională a inspectorului/referentului resurse umane se desfăşoară în conformitate cu reglementările legislative emise de Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a instituţiilor subordonate acestuia.

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii cursului: Comunicare în limba oficială; Comunicare în limbi străine; Competențe de bază în matematică, știință și tehnologie; Competențe informatice; Competența de a învăța; Competențe sociale și civice; Competențe antreprenoriale; Competența de exprimare culturală; Planificarea activităților; Comunicarea cu angajații; Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă în domeniul situațiilor de urgență; Întocmirea documentelor de evidență a personalului; Gestionarea documentelor de evidență a personalului; Organizarea recrutării personalului; Întocmirea registrului general de evidență a salariaților; Întocmirea ștatului de plată pentru personalul angajat; Administrarea bazei de date de evidență a personalului.

Formatori: inspector I.T.M., juriști.

Module abordate

 

 1. DEZVOLTAREA PROFESIONALĂ
 • Nevoile de instruire
 • Legislaţia şi documentele specifice (Codul Muncii, Codul Civil, ROI)
 • Perfecţionarea profesională
 1. APLICAREA NORMELOR PRIVIND SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ ȘI ÎN DOMENIUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ
 • Norme de securitatea şi sănătatea muncii, situaţii de urgenţă
 1. INFORMAREA PRIVIND PROBLEMELE DE PERSONAL
 • Comunicarea (tipuri, strategii, teorii)
 • Solicitarea de informaţii (identificare, analiză, îndrumare)
 • Feedback (corectitudinea informațiilor)
 1. PLANIFICAREA ACTIVITĂŢII
 • Activitățile organizaţiei
 • Modalităţi de îndeplinire a activităţii
 • Programul de activitate
 1. EVIDENŢA DE PERSONAL
 • Documente utilizate în activitatea de evidenţă a personalului (contractul individual de muncă; acte adiționale; deciziile individuale – schimăari de funcții, promovări, sancționări, încetări de activiate, delegări, suspendări); adeverinţele; dosarul de personal; fişa de evaluare a personalului; documente interne)
 • Legislație specifică
 • Proceduri interne
 • Întocmirea documentelor specifice activităţii de personal
 • Documentele statistice centralizatoare
 • Gestionarea şi arhivarea documentelor
 1. RECRUTAREA ŞI SELECTAREA PERSONALULUI
 • Necesarul de personal
 • Recrutarea
 • Rezultatele recrutării
 • Organizarea programului de selecţie
 • Procesul de selecţie
 • Rezultatele procesului de selecţie
 1. REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR
 • Întocmirea registrului general de evidență a salariaților
 • Operarea în registrul general de evidență a salariaților
 • Transmiterea registrului general de evidență a salariaților către ITM
 1. ADMINISTAREA BAZEI DE DATE DE EVIDENȚĂ A PERSONALULUI
 • Cerinţele bazei de date de personal
 • Baza de date de personal
 • Obţinerea rapoartelor
 1. SALARIZAREA
 • Întocmirea ștatului de plată
 • Calculul salariilor
 • Transmiterea informaţiilor din ştatul de plată
 • Întocmirea şi depunerea declaraţiilor la bugetul de stat

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Absolvire de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.