Coordonator în materie de securitate și sănătate în muncă

Perioada: 12.10.2020 - 30.10.2020
Durata curs: 3 săptămâni (90 ore)
Nivel pregatire: STUDII SUPERIOARE ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod COR  226303

Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate işi desfăşoară activitatea în companii din domeniul construcţiilor, în toate punctele de lucru ale acestora.

Este persoana fizică sau juridică competentă, desemnată de către beneficiar și/sau de către managerul de proiect, în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare, pentru a realiza coordonarea în materie de securitate și sănătate în muncă în faza de studiu, concepție și elaborare a unui proiect, cât și pe perioada executării lucrărilor. La programele de formare a coordonatorilor pot participa persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:

 1. persoane cu studii superioare (de lungă sau de scurtă durată), avand specializarile: a) construcții civile, industriale, agricole și inginerie civilă; b) construcții căi ferate, drumuri și poduri; c) instalații pentru construcții; d) construcții hidrotehnice; e) utilaje pentru construcții; f) geodezie; g) utilaj tehnologic pentru construcții; h) ingineria și managementul resurselor tehnologice pentru construcții; i) inginerie minieră pentru lucrări subterane pe șantierele de hidroconstrucții și construcții tunele;
 2. arhitecți și conductori arhitecți;
 3. pentru cursurile de formare a coordonatorilor de nivel de baza se admite și înscrierea personalului cu studii medii cu specializarile prevăzute la punctele 1 și 2, acesta putând fi angajat doar ca și coordonator în materie de securitate și sănătate pe durata realizării lucrării.

Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării trebuie sa aibă competenta necesară exercitării funcţiei, astfel:

 1. a) experiență profesională în construcţii sau în conducerea şantierului de minimum 5 ani;
 2. b) formare specifică de coordonator în materie de securitate şi sănătate, actualizată la fiecare 3 ani.

Coordonatorii care au absolvit cursuri de formare pentru nivelul superior pot desfășura activitatea pentru care au fost pregătiți la elaborarea oricăror proiecte și / sau pe șantierele aferente acestora.

Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului lucrării coordoneaza aplicarea și luarea în considerare a principiilor generale de prevenire în materie de securitate şi sănătate prevăzute în legislaţia națională, în special în ceea ce priveşte:

 1. a) alegerea soluţiilor arhitecturale, tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificarii diferitelor lucrări ori faze de lucru care se desfăşoară simultan sau succesiv;
 2. b) estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru.

Pe durata elaborării proiectului lucrării, elaborează sau solicită să se elaboreze, sub responsabilitatea sa, un plan de securitate şi sănătate, precizând regulile aplicabile şantierului respectiv şi ţinând seama de activităţile de exploatare care au loc în cadrul acestuia, pregăteste un dosar de intervenţii ulterioare, adaptat caracteristicilor lucrării, conţinând elementele utile în materie de securitate şi sănătate de care trebuie sa se ţină seama în cursul eventualelor lucrări ulterioare, adapteaza planul de securitate şi sănătate la fiecare modificare adusă proiectului, transmite elementele planului de securitate şi sănătate tuturor celor cu responsabilităţi în domeniu, deschide un registru de coordonare şi il completeaza.

Transmite planul de securitate şi sănătate, registrul de coordonare şi dosarul de intervenţii ulterioare beneficiarului şi/sau managerului de proiect şi coordonatorului în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării; participă la întrunirile organizate de beneficiar şi/sau de managerul de proiect; stabileste, în colaborare cu beneficiarul şi/sau managerul de proiect, măsurile generale de securitate şi sănătate aplicabile şantierului; armonizeaza planurile proprii de securitate şi sănătate ale antreprenorilor cu planul de securitate şi sănătate al şantierului; organizeaza coordonarea între proiectanţi; ţine seama de toate eventualele interferente ale activităţilor de pe şantier.

Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării coordoneaza aplicarea principiilor generale de prevenire şi de securitate la alegerea soluţiilor tehnice şi/sau organizatorice în scopul planificarii diferitelor lucrări sau faze de lucru care se desfăşoară simultan ori succesiv şi estimeaza timpul necesar pentru realizarea acestor lucrări sau faze de lucru; coordoneaza punerea în aplicare a măsurilor necesare pentru a se asigura ca angajatorii şi, dacă este cazul, lucrătorii independenţi respectă principiile de prevenire și protecție și asigură securitatea și sănătatea în munca pe șantier, într-un mod coerent şi responsabil, şi aplica planul de securitate şi sănătate; adapteaza sau solicita să se realizeze eventuale adaptări ale planului de securitate şi sănătate şi ale dosarului de intervenţii ulterioare, în funcţie de evoluţia lucrărilor şi de eventualele modificări intervenite.

Organizează cooperarea între angajatori, inclusiv a celor care se succed pe şantier, şi coordonarea activităţilor acestora, privind protecţia lucrătorilor, prevenirea accidentelor şi a riscurilor profesionale care pot afecta sănătatea lucrătorilor, informarea reciprocă şi informarea lucrătorilor şi a reprezentanţilor acestora şi, dacă este cazul, informarea lucrătorilor independenţi; coordoneaza activităţile care urmăresc aplicarea corecta a instrucţiunilor de lucru şi de securitate a muncii; ia măsurile necesare pentru ca numai persoanele abilitate sa aibă acces pe şantier; stabilesc, în colaborare cu managerul de proiect şi antreprenorul, măsurile generale aplicabile şantierului; ţin seama de toate interferentele activităţilor din perimetrul şantierului sau din vecinătatea acestuia; stabilește, împreună cu antreprenorul, obligaţiile privind utilizarea mijloacelor de protecţie colectivă, instalaţiilor de ridicat sarcini, accesul pe şantier.

Coordonatorul în materie de securitate şi sănătate pe durata realizării lucrării efectueaza vizite comune pe şantier cu fiecare antreprenor sau subantreprenor, înainte ca aceştia sa redacteze planul propriu de securitate şi sănătate și avizează planurile de securitate şi sănătate elaborate de antreprenori şi modificările acestora.

Formatori: Ingineri

Module abordate

 

 1. NOŢIUNI GENERALE
 • Legislaţie: Legea nr.319/2006; Hotărârea Guvernului nr.1425/2006; Hotărârea Guvernului nr. 300/2006; Hotărârea Guvernului nr. 1146/2006.
 • Activităţi de prevenire şi protecţie pe şantierele temporare şi mobile
 • Coordonatorul de securitate şi sănătate în muncă: rol, abilități, cunoștințe, drepturi și responsabilități, atribuții, relație coordonator-beneficiar, cooperare
 • Instrumentele coordonării
 1. ACTIVITATEA DE COORDONATOR ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ PE ŞANTIERELE DE CONSTRUCŢII
 • Princiipiile generale de prevenire a ricurilor pentru lucrători în exercitarea muncii lor pe şantier
 • Concepţia arhitecturală şi întreţinerea clădirilor
 • Măsuri de prevenire. Principalele măsuri de prevenire operaţională
 • Prezentarea principalelor riscuri specifice sectorului construcţii, şantiere temporare şi mobile
 • Riscuri şi prevederi specifice lucrărilor de demolare şi de îndepărtare a deşeurilor, dărâmăturilor
 • Organizarea activităţii de transport în zona adiacentă şi în interiorul şantierului
 • Circulaţia şi semnalizarea rutieră
 • Studii de caz, aplicaţii pentru şantiere temporare şi mobile: anliza riscurilor, întocmirea planului de securitate şi sănătate

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Absolvire de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.