Cadru Tehnic PSI

Perioada: 22.02.2021 - 26.03.2021
Durata curs: 5 săptămâni (150 ore)
Nivel pregatire: STUDII MEDII (cu diplomă de bacalaureat)
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod COR 541902

Cadrul tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor trebuie să dețină competențele necesare pentru planificarea, organizarea, monitorizarea și controlul activității de apărare împotriva incendiilor.

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, autoritățile administrației publice centrale și celelalte organe centrale de specialitate, Consiliul General al Municipiului București, consiliile locale ale sectoarelor municipiului București, județene sau locale, instituțiile publice și operatorii economici au obligația să angajeze cel puțin un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, atestați potrivit metodologiei elaborate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Cadrele tehnice cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, desemnate la nivelul autorităților administrației publice centrale, ministerelor și celorlalte organe centrale de specialitate, au următoarele obligații principale:

 • elaborează programele de optimizare a capacității de apărare împotriva incendiilor în domeniul de activitate al autorității respective;
 • fac propuneri de reglementări tehnice și organizatorice a activității de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific;
 • controleazp modul de aplicare a prevederilor legale pentru apărarea împotriva incendiilor, în cadrul instituției care i-a desemnat;
 • elaborează și supun spre analiză ministrului de resort sau conducătorului instituției, după caz, raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor din domeniul de activitate;
 • analizează anual respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgență private din instituțiile și unitățile subordonate, dotarea cu mijloace de apărare împotriva incendiilor și fac propuneri de optimizare a acestora;
 • elaborează și înaintează spre aprobare programe de informare și educație specifică.

Ocupaţia include competenţe legate de acordarea asistenţei tehnice de specialitate în situaţii critice, investigarea contextului producerii incendiilor, acordul în cazul documentaţiilor privind prevenirea şi stingerea incendiilor, instruirea salariaţilor în domeniul PSI şi elaborarea documentelor specifice activităţii din domeniu.

Competenţe specifice: acordarea asistenţei tehnice de specialitate în situaţii critice; controlul modului de respectare a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor; elaborarea documentelor specific activităţii de PSI; instruirea salariaţilor în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor; investigarea contextului producerii incendiilor; monitorizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor; organizearea activităţii de apărare împotriva incendiilor; planificarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor.

Formatori: cadre ISU.

 

Module abordate 

 1. ACORDAREA ASISTENȚEI TEHNICE DE SPECIALITATE ÎN SITUAȚII CRITICE
 • Termeni și expresii specifice apărării împotriva incendiilor
 • Elemente de teorie a arderii
 • Incendiul și evoluția sa. Propagarea incendiilor
 • Amplasarea și conformarea la foc a construcțiilor
 • Limitarea propagării focului și a fumului
 • Ignifugarea și termoprotecția materialelor
 • Evacuarea fumului (desfumare) și a gazelor fierbinți
 • Căi de evacuare în caz de incendiu
 • Riscul de incendiu
 • Spații cu pericol de explozie
 • Clasificarea și încadrarea produselor pentru construcții pe baza performanțelor de comportare la foc
 • Instalații de protecție împotriva incendiilor
 • Procedee și substanțe de stingere a incendiilor
 • Stingerea unor tipuri de incendii
 • Reglementări privind calitatea în construcții. Cerință esențială ”securitatea la incendiu”
 • Prevederi legale referitoare la autorizarea de către forurile de drept a executării lucrărilor de construcții
 • Categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu
 • Recepția lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora
 • Regelementări privind autorizarea persoanelor care proiectează, execută, verifică, întrețin și/sau repară sisteme și instalații de apărare împotriva incendiilor, efectuează lucrări de termoprotecție și ignifugare, de verificare, întreținere și reparare a autospecialelr și/sau a altor mijloace tehncie destinate apărării împotriva incendiilor
 1. CONTROLUL MODULUI DE RESPECTARE A MĂSURILOR DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
 • Obligații privind apărarea împotriva incendiilor
 • Servicii pentru situații de urgență profesioniste, voluntare și private
 • Măsuri generale de apărare împotriva incendiilor la exploatarea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor
 • Măsuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrărilor cu foc deschis
 • Măsuri de prevenire a incendiilor la exploatarea căilor de evacuare
 • Măsuri de prevenire a incendiilor în locuințele unifamiliale/multifamiliale/gospodăriile populației
 • Prevederi specifice privind apărarea împotriva incendiilor și controlul acestora
 • Exploatarea instalațiilor aferente construcțiilor și controlul acestora
 • Exploatarea instalațiilor de protecție împotriva incendiilor
 • Acte normative care sancționează încălcările dispozițiilor legale privind apăarea împotriva incendiilor
 • Planificarea, organizarea și desfășuarrea actiității de prevenire situațiilor de urgență prestată de serviciile voluntare și serviciile private pentru situații de urgență
 1. ELABORAREA DOCUMENTELOR SPECIFICE ACTIVITĂȚII DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR
 • Acte de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor emise de consiliul local
 • Documente specifice privind apărarea împotriva incendiilor emise de primar
 • Acte de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor emise de administratorul operatorului economic/conducătorul instituției
 • Documente și evidențe specifice apărării împotriva incendiilor
 • Acte de autoritate și documentele specifice apărării împotriva incendiilor emise de ministere/celelalte orgne ale administrației publice centrale, consiliul județean/Consiliul General al Municipiului București
 1. INSTRUIREA SALARIAȚILOR ÎN DOMENIUL APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
 • Cerințe specifice privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență(apărare împotriva incendiilor și protecție civilă)
 • Organizarea și desfășurarea activității de instruire
 • Accesorii de protecție și salvare. Prezentare. Mod de folosire
 • Mijloace de apărarea împotriva incendiilor. Cunoaștere. Mod de folosire
 • Intervenția pe locul de muncă pentru stingera incendiilor
 1. MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR
 • Echiparea și dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor
 • Executarea lucrărilor cu foc deschis
 • Permisul de lucru cu foc
 • Surse de alimentare cu apă în caz de incendiu
 • Timpi operativi de intervenție
 • Analiza periodică a capacității de apărare împotriva incendiilor
 1. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
 • Structuri cu atribuții de apărare împotriva incendiilor
 • Organizarea apărării împotriva incendiilor la locul de muncă
 • Instrucțiuni de apărare împotriva incendiilor
 • Servicii voluntare și servicii private pentru situații de urgență. Constituire, încadrare și dotare
 1. PLANIFICAREA ACTIVITĂȚII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR
 • Planul de analiză și acoperire a riscurilor
 • Planurile de protecție împotriva incendiilor
 • Planificarea de controlale periodce
 • Planificarea și executarea exercițiilor privind modul de acțiune în caz de incendiu

 

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Absolvire de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.