Specialist în domeniul SSM

Perioada: 27.01.2020 - 24.02.2020
Durata curs: 4 săptămâni / 90 ore
Nivel pregatire: STUDII MEDII SUPERIOARE
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod COR  226302

Specialistul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor interne/externe de prevenire şi protecţie sau ca lucrător/ angajator care se ocupă de activităţile de prevenire şi protecţie din orice organizaţie, precum şi în alte condiţii stabilite de reglementările legale, în prezent în baza Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Specialistul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă organizează activitățile de prevenire și protecție din unitate, identificând pericolele și evaluând riscurile, elaborând și actualizând Planul de Prevenire și Protecție, elaborând instrucțiuni proprii de securitatea muncii pentru completarea și /sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității, precum și ale locurilor de muncă / posturilor de lucru, ținând seama de numărul de lucrători, de repartizarea teritorială a unității și/sau a sucursalelor, filialelor, punctelor de lucru ale acesteia. El propune atribuții și obligații privind securitatea și sănătatea în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzator funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului.

Specialistul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă verifică cunoașterea și aplicarea de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție și ține evidența zonelor cu risc ridicat și specific din unitate. Stabilește zonele care necesită semnalizare de securitate și sănătate în muncă, stabilește tipul de semnalizare necesar și amplasarea conform prevederilor legale în vigoare, ține evidența meseriilor și a profesiilor prevazute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor, ține evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare, ține evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic.

Specialistul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă monitorizează funcționarea sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, precum și a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor în mediul de muncă, verifică starea de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, precum și a sistemelor de siguranță.

Pregăteşte şi derulează instruirile privind securitatea și sănătatea în muncă în funcţie de domeniul de activitate al unităţii, categoriile de personal existente şi specificul ocupaţiilor practicate, elaborează tematici pentru toate fazele de instruire, stabilește periodicitatea adecvată a instruirilor pentru fiecare loc de muncă, desfăşoară diverse activităţi de perfecţionare în domeniul securității și sănătății muncii, în funcţie de necesităţile unităţii, elaborează programul de instruire-testare la nivelul întreprinderii și/sau unității privind securitatea și sănătatea în muncă.

Identifică echipamentele individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmeste necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor legale în vigoare, urmărește întreținerea, manipularea și depozitarea adecvată a echipamentelor individuale de protecție și înlocuirea lor la termenele stabilite, precum și în celelalte situații prevazute de reglementările legale în vigoare.

Specialistul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă participă la cercetarea evenimentelor privind securitatea și sănătatea în muncă, conform competențelor prevăzute de legislația în vigoare, și întocmește documentele privind aceste evenimente. Urmărește realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor.

În situaţii de pericol iminent, dezastre, situaţii de accident, alertează toţi factorii de intervenţie, coordonează activităţile de intervenţie şi evacuare în cadrul unităţii şi efectuează primele cercetări privind cauzele şi împrejurările producerii acestora. Dovedeşte de asemenea, deprinderi privind comunicarea cu diferite categorii de interlocutori şi lucrul în echipă. El deţine cunoştinţe solide în domeniul legislaţiei de securitate si sanatate in munca şi se preocupă permanent de asimilarea noutăţilor specifice şi adaptarea conţinutului prevederilor legislative la particularităţile proceselor de muncă din cadrul unităţii în care activează.

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii cursului:

  • comunicare în limba română;
  • competență matematică și competențe de bază în știință și tehnologie;
  • competențe sociale și civice;
  • dezvoltarea profesională;
  • aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență;
  • aplicarea normelor de protecție a mediului;
  • organizarea activității de prevenire și protective;
  • promovarea unei culturi pozitive de sănătate și securitate;
  • stabilirea semnalizărilor de securitate și sănătate;
  • instruirea personalului pe probleme de securitate și sănătate în muncă;
  • asigurarea echipamentelor individuale de protective;
  • prevenirea accidentelor de muncă și menținerea stării de sănătate a personalului;
  • investigarea cauzelor producerii accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale;
  • monitorizarea aspectelor de securitate și sănătate în muncă;
 • coordonarea activităților de evacuare și intervenție în caz de necesitate.

Formatori: Inspectori din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanța/București.

Module abordate

 

 1. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE
 • Dezvoltarea profesională
 • Organizarea activității de prevenire și protecție
 • Promovarea unei culturi pozitive de sănătate și securitate
 1. EFECTUAREA INSTRUIRILOR DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE A MUNCII, PREVEDERI LEGALE, MIJLOACE COLECTIVE ȘI INDIVIDUALE
 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență
 • Aplicarea normelor de protecție a mediului
 • Stabilirea semnalizărilor de securitate și sănătate
 • Instruirea personalului pe probleme de securitate și sănătate în muncă
 • Asigurarea echipamentelor individuale de protecție
 1. ACCIDENTELE DE MUNCĂ ȘI ÎMBOLNĂVIRILE PROFESIONALE
 • Prevenirea accidentelor de muncă și menținerea stării de sănătate a personalului
 • Investigarea cauzelor producerii accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale
 • Monitorizarea aspectelor de securitate și sănătate în muncă
 • Coordonarea activităților de evacuare și intervenție în caz de necesitate

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Absolvire de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.