Administrator Rețea de Calculatoare

Durata curs: 1 săptămână
Nivel pregatire: STUDII SUPERIOARE
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod COR  252301

Administratorul de rețea de calculatoare:

 • proiectează, dezvoltă, implementează, întreţine în funcţiune soluţii IT&C (Information Technology and Communications) ce includ lucrul în reţea şi/sau accesul la Internet: pune cele mai convenabile soluţii la dispoziţia angajaţilor şi a conducerii organizaţiei (firmă, instituţie), în funcţie de specificul activităţilor desfăşurate şi de rezultatele aşteptate;
 • cunoaşte şi este preocupat de înţelegerea în profunzime a activităţilor desfăşurate în organizaţie (firmă, instituţie), de modul cum pot fi ele susţinute prin soluţii IT&C ce includ reţele de calculatoare. Soluţiile IT&C special proiectate sau adaptate vor avea la bază cerinţele de lucru ale organizaţiei (firmă, instituţie), performanţele aşteptate, în condiţiile unor costuri acceptabile şi într-un timp determinat;
 • transpune/participă la transpunerea fluxurilor și proceselor informaţionale din organizaţie (firmă, instituţie) în cerinţe şi specificaţii IT&C – ce includ operarea într-un mediu cu resurse distribuite în reţea – construite în jurul principiilor şi conceptelor ce guvernează utilizarea reţelelor de calculatoare;
 • alege şi implementează arhitectura de reţea şi tehnologiile de conectare şi comunicaţii în funcţie de specificul activităţilor desfăşurate în organizaţie (firmă, instituţie), de gradul de securitate aşteptat şi de bugetul alocat;
 • studiază, cunoaşte, înţelege şi analizează tendinţele tehnologice în industria IT&C; este expert în calculatoare, reţele de calculatoare, comunicaţii;
 • lucrează în echipă cu alţi experţi pentru selectarea, adaptarea, proiectarea, integrarea celor mai convenabile soluţii pentru distribuirea şi accesul la resursele din reţea, în condiţiile respectării regulilor specifice de securitate asupra echipamentelor, componentelor software, informaţiilor şi transmisiilor de date;
 • identifică şi încorporează modificările şi/sau configurările ce pot fi aduse componentelor hardware şi software ale reţelei: supraveghează/monitorizează funcţionarea echipamentelor de comunicaţii cu scopul de a păstra mediul de operare al reţelei în limita parametrilor normali de funcţionare;
 • stabileşte parametrii etalon de funcţionare şi soluţiile ce vor fi adoptate în situaţia detectării anomaliilor de funcţionare a componentelor reţelei;
 • aplică standardele tehnice în vigoare şi cerinţele specifice ale organizaţiei (firmă, instituţie), aşa cum decurg ele din activităţile desfăşurate;
 • stabileşte soluţii, proceduri, tehnici, recomandări de bună practică pentru menţinerea bunei funcţionări şi a corectei utilizări a calculatoarelor, echipamentelor de conectare la reţea şi a celor destinate comunicaţiilor;
 • diagnostichează, identifică şi soluţionează incidentele apărute în funcţionarea reţelei în general, a echipamentelor de legătură şi a celor de comunicaţii;
 • decide asupra modului în care utilizatorii (angajaţi şi conducere) au acces şi folosesc resursele disponibile în reţea; elaborează recomandări de bună practică pentru bună funcţionare și corectă utilizare a calculatoarelor, a echipamentelor de conectare la reţea și a celor destinate comunicaţiilor;
 • proiectează, implementează, urmăreşte aplicarea strictă a regulilor de securitate ce guvernează accesul la resursele reţelei: conturi pentru utilizatori, parole, modalităţi de autentificare, permisiuni, restricţii, drepturi, privilegii, machete de securitate, metode de configurare automată a mediului de operare al utilizatorilor, proceduri personalizate; proiectează, implementează şi urmăreşte aplicarea măsurilor specifice obţinerii transmisiilor sigure de informaţii; stabileşte rolurile client – server ale componentelor din reţea, distribuţia aplicaţiilor şi a serviciilor, privilegiile şi restricţiile specifice;
 • instalează şi configurează infrastructura şi conexiunile la reţea, sisteme de operare, servicii, proceduri client, aplicaţii specifice reţelei;
 • colaborează cu toate compartimentele funcţionale ale organizaţiei (firmă, instituţie) oferind asistenţă în folosirea tehnologiilor informaţiei în activitatea curentă; este la curent cu solicitările şi necesităţile reale de acces la resursele reţelei locale, la resurse aflate în alte reţele, inclusiv în reţeaua globală Internet;
 • informează utilizatorii (angajaţi, conducere) despre noile facilităţi, configuraţii, tehnologii de conectare şi comunicare în reţea, a căror utilizare ar putea îmbunătăţi calitatea produselor şi/sau a serviciilor care fac obiectul activităţii organizaţiei (firmă, instituţie), inclusiv stilul de muncă şi de viaţă al celor care le utilizează;
 • organizează sesiuni de instruire a utilizatorilor, corespunzător noilor soluţii tehnologice implementate, sau care urmează a fi implementate;
 • identifică şi eşalonează activităţile de întreţinere/up-gradare software şi hardware pentru echipamentele specifice reţelelor de calculatoare.

Formatori: Informaticieni, Specialiști rețele.

Module abordate

 1. Sănătatea şi securitatea în muncă, PSI și protecţia mediului;
 2. Sisteme de operare, sisteme de fişiere, strategii şi reguli de securitate;
 3. Privilegii şi restricţii ale utilizatorilor, conturile utilizatorilor, resurse şi administrarea resurselor reţelei, relaţii client/server, comenzi de la tastatură, fişiere cu comenzi, fişiere script, instrumente de administrare; Instrumente de administrare adecvate;
 4. Evenimente, jurnale, mesaje de eroare şi de avertizare şi interpretarea lor, masuri şi criterii de performanţă, instrumente de urmărire şi evaluare a performanţelor;
 5. Concepte şi arhitecturi de reţea (Ethernet, Token Ring, FDDI, ATM, Frame Relay, etc), tehnologii specifice, standarde de conectare şi de comunicaţii; Funcţionarea reţelelor, tipuri de reţele, medii de comunicaţii, topologii specifice, construirea şi întreţinerea infrastructurii de reţea, transmisii de date, protocoale, supravegherea traficului de informaţii şi a încărcării reţelei, instrumente de urmărire şi control;
 6. Conexiuni în reţea, adaptoare de reţea, drivere specifice, proceduri client, servere şi servicii, protocoale, reguli de adresare şi de acces, conexiuni LAN,WAN, VPN, acces de la distanţa (remote), instrumente de administrare, SNMP;
 7. Securitatea accesului în reţea, securitatea datelor accesibile în reţea, autentificarea utilizatorilor, transmisii sigure în reţea, criptarea şi decriptarea datelor, salvarea / restaurarea informaţiilor folosite în reţea;
 8. Servicii director de resurse, publicarea şi accesul la resursele din director, reguli de securitate asociate şi modalităţi de implementare, instrumente de administrare;
 9. Reţele LAN, bridge-uri, rutere, tabele de rutare, protocoale de rutare şi protocoale rutabile, concentratoare, niveluri OSI, protocolul TCP/IP, interconectarea reţelelor, conectarea la Internet, servicii Intranet;
 10. Securitatea reţelelor, detectarea intruşilor, proceduri de supraveghere şi apărare faţă de atacurile externe şi interne, produse şi servicii de tip firewall; Retele WAN, comutare de pachete, X25., VPN, conexiuni dial-up, ISDN, ADSL, reţele wireless, standarde de conectare în reţea, etc.;
 11. Internet: servere Web, servere de poşta electronică, firewall, servicii (DNS, DHCP), protocoale specifice, instrumente de administrare; Aplicaţii: e-commerce, e-business, office, produse antivirus, alte aplicatii;
 12. Asigurarea calităţii: respectarea standardelor industriale în privinţa calităţii produselor şi serviciilor; Tendinţe ale dezvoltării tehnologiilor hardware şi software, tendinţe ale dezvoltării comunicaţiilor.

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Absolvire de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.