Manager de securitate

Durata curs: 3 săptămâni
Nivel pregatire: Studii Superioare
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod COR 121306

Managerul de securitate, sub conducerea managerului general și în colaborare cu alţi conducători, organizează activitatea compartimentului de specialitate, avizează recrutarea si formarea personalului din subordine, urmăreşte randamentul şi eficienţa activităților, reprezintă organizaţia în relaţiile cu terţi. În România, în exercitarea profesiei de manager de securitate sunt aplicabile prevederile cadrului legislativ specific: legea privind siguranţa naţională a României; legea privind protecţia informaţiilor clasificate; legea privind accesul la informaţiile clasificate; hotărârii de guvern privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu; hotărârii de guvern privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia pe teritoriul României a corespondenţei clasificate; hotărârii de guvern pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, normelor de aplicare a legii privind protecţia informaţiilor clasificate; ordonanța de urgență privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat; legea privind liberul acces la informaţiile de interes public; legea pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date; legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice precum și Ordinele directorului general ORNISS ca autoritate la nivel național în domeniul securității informațiilor clasificate.

Valorile pe care managerul de securitate trebuie să le posede cuprind valori etice, valori morale şi valori personale.

Etica profesională – datorită faptului că managerul de securitate trebuie să lucreze la standarde înalte de profesionalism pentru a asigura calitatea serviciilor şi a menţine încrederea publicului, este nevoie să se  conformeze standardelor etice. Acestea includ: integritatea, independenţa şi obiectivitatea, confidenţialitatea şi competenţa profesională.

Valorile morale trebuie să fie cel puţin la nivelul celor etice, iar managerul de securitate să poată să discearnă între ce este bine şi ce este rău, corect sau greşit din punct de vedere moral.

Valorile personale – Valorile personale sunt unul din cei mai buni predictori pe termen lung ai potenţialului profesional şi ai valorii personale adăugate. Acestea solicită managerului să fie: echilibrat, ambiţios, entuziast, persuasiv, devotat, motivat, flexibil, adaptabil.

Competențe dobândite în urma absolvirii cursului: comunicare în limbă oficială; comunicare în limbă străină; competențe de bază în matematică, științe și tehnologie; competențe informatice; competența de a învăța; competențe sociale și civice; competențe antreprenoriale; competențe de exprimare culturală; organizarea sistemului de management al securității; verificarea conformității cu prevederile din domeniul securității și sănătății în muncă; urmărirea conformității cu prevederile din domeniul apărării împotriva incendiilor și de protecție a mediului; dezvoltarea profesională de securitate; organizarea securității fizice; organizarea securității personalului; asigurarea securității documentelor; stabilirea securității industriale; organizarea securității sistemelor informatice și de comunicații.

Formatori: Juriști.

Module abordate 

 1. PREGĂTIREA SPECIFICĂ SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SECURITĂȚII
 • Politici, strategii, obiective, structuri, procese, bunuri, valori
 • Cerințe de securitate relevante pentru organizație, induse de legi, standarde, contracte, normative interne
 • Procesul de management al continuității
 • Procesul de management al riscurilor de securitate
 • Definirea sistemului de management al securității într-o organizație
 • Relația dintre costuri, beneficii și eficiența în securitate
 • Monitorizarea, controlul și îmbunătățirea continuă a securității unei organizații. Managementul schimbării
 • Legislația aplicată și standarde de sănătate și securitate a muncii
 • Managementul riscurilor de natura sănătății și securității în muncă
 • Echipamente de protecție, de lucru și materiale igienico-sanitare
 • Cadru legislativ specific ce reglementează activitățile de apărare împotriva incendiilor
 • Cadrul legislativ și de protecția mediului. Conservarea calității factorilor de mediu. Protecția resurselor naturale și conservarea biodiversității
 • Manipularea și gestionarea deșeurilor
 • Identificarea și evaluarea nivelului și a necesităților de pregătire a personalului în domeniul securității. Conștinetizare, instruire și pregătire prin exerciții de securitate pentru personalul fără atribuții de securitate
 • Dezvoltarea profesională pentru personalul cu atribuții de securitate
 1. PREGĂTIREA SPECIFICĂ SECURITĂȚII FIZICE
 • Componenta securității fizice
 • Respectarea legislației specifice și organizarea securității fizice
 • Planificarea măsurilor de asigurare a securității fizice în cadrul unei organizații
 • Efectuarea analizelor de riscuri de securitate la nivel de sistem sau pentru un obiectiv
 • Implemetarea securității fizice conform documentelor specifice elaborate
 • Administrarea curentă a securității fizice
 • Documente de administrare a securității fizice
 • Evaluarea securității fizice
 • Securitatea persoanelor importante din organizație împotriva riscurilor de securitate
 • Riscurile de securitate generate de personal
 • Colectarea, evaluarea și păstrarea elementelor cu caracter probatoriu
 1. PREGĂTIREA SPECIFICĂ PROTECȚIEI DATELOR ȘI SECURITĂȚII INDUSTRIALE
 • Identificarea necesităților de protecție a informațiilor
 • Protecția documentelor clasificate
 • Protecția documentelor în uz și a documentelor arhivate
 • Identificarea necesităților de securitate specifice activităților productive cu cerințe provenite din surse externe
 • Stabilirea modalităților de asigurare a asecurității industriale, a responsbilităților și a filierelor specifice de tratare a problemelor referitoare la securitate industrială
 • Amenințări la adresa securității informației în sisteme informatice și de comunicații
 • Analiza SIC
 • Sisteme de management al securității informației
 • Cerințe legale privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații clasificate

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Absolvire de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.