Inspector în domeniul SSM

Perioada: 22.02.2021 - 19.03.2021
Durata curs: 90 ore (4 săptămâni)
Nivel pregatire: STUDII MEDII (cu diplomă de bacalaureat)
Locatie: Constanța

Descriere curs

Cod COR  325723

Securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă. Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se ocupă de activităţile de protecţie şi de activităţile de prevenire a riscurilor profesionale din întreprindere, în conformitate cu prevederile legale.

Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor interne/externe de prevenire şi protecţie sau ca lucrător/ angajator care se ocupă de activităţile de prevenire şi protecţie din orice organizaţie, precum şi în alte condiţii stabilite de reglementările legale.

Realizează următoarele activităţi de prevenire şi protecţie:

 • identificarea pericolelor de la locurile de muncă;
 • elaborarea/actualizarea planului de prevenire şi protecţie şi verificarea cunoaşterii/aplicării acestuia de către toţi lucrătorii;
 • elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea/aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă;
 • propunerea atribuţiilor/răspunderilor ce revin lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii acestora;
 • întocmirea necesarului de mijloace materiale şi de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;
 • elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii;
 • întocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi asigurarea ca toţi lucrătorii să fie instruiţi pentru aplicarea lui;
 • evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific;
 • stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea acesteia potrivit cerinţelor legale;
 • evidenţa ocupaţiilor/calificărilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
 • evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare, testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic;
 • monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control, a instalaţiilor de ventilare şi a altor instalaţii pentru controlul noxelor;
 • verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă;
 • informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locul de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie;
 • întocmirea rapoartelor/listelor prevăzute de reglementările legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • evidenţa echipamentelor de muncă;
 • întocmirea necesarului de dotare şi identificarea echipamentelor individuale de protecţie;
 • participarea la cercetarea evenimentelor şi ţinerea evidenţei acestora;
 • urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;
 • urmărirea actualizării planului de avertizare şi a planului de evacuare;
 • propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii;
 • constată starea de pericol grav şi iminent de accidentare şi participă la luarea măsurilor de securitate;
 • realizează control preventiv la toate locurile de muncă.

Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă deţine cunoştinţe solide privind legislaţia de securitate şi sănătate în muncă, se preocupă permanent de asimilarea noutăţilor în acest domeniu şi de adaptarea conţinutului prevederilor legislative la particularităţile proceselor de muncă din cadrul întreprinderii.

Dovedeşte abilităţi personale de comunicare şi relaţionare cu diferite categorii de interlocutori şi de lucru în echipă, în special în situaţia când la acelaşi loc de muncă îşi desfăşoară activitatea lucrători din mai multe întreprinderi. De asemenea, el dovedeşte competenţe cheie în ce priveşte: comunicarea în limba română, competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie, competenţe informatice, competenţa de a învăţa, competenţe sociale şi civice. Totodată, inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă foloseşte calculatorul pentru a identifica, stoca, prelucra, analiza, prezenta şi schimba informaţii, precum şi pentru a comunica şi participa în cadrul unor reţele de colaborare prin Internet. El conştientizează propriul proces de învăţare identificând oportunităţile disponibile pentru dobândirea, prelucrarea şi asimilarea de noi cunoştinţe şi deprinderi. De asemenea, dovedeşte competenţe sociale şi civice în sensul participării în mod eficace şi constructiv la viaţa socială şi profesională.

Inspectorul în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă îndeplineşte următoarele funcţii majore:

 • Realizarea activităţilor de prevenire şi protective;
 • Efectuarea informării/instruirii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale;
 • Participarea la cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă;
 • Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Competențe profesionale dobândite în urma absolvirii cursului: Comunicare în limba oficială; Competenţe de bază în matematică, ştiinţă şi tehnologie; Competenţa de a învăţa; Competenţe sociale şi civice; Dezvolatarea profesională; Planificarea activităţilor proprii; Realizarea activităţilor de prevenire şi protective; Realizarea semanlizării de securitate şi/sau de sănătate la locurile de muncă; Instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; Informarea lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; Stabilirea mijloavelor materiale şi tehnice necesare securităţii şi sănătăţii în muncă; Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale; Participarea la acercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă; Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; Monitorizarea activităţilor de evacuare şi intervenţie în situaţii de urgenţă.

Formatori: Inspectori din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanța/București.

Module abordate

 

 1. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE
 • Dezvoltarea profesională
 • Organizarea activității de prevenire și protecție
 • Realizarea semnalizării de securitate şi/sau de sănătate la locurile de muncă
 • Stabilirea mijloacelor materilae şi tehnice necesare securităţii şi sănătaţii în muncă
 1. EFECTUAREA INFORMĂRII ŞI INSTRUIRII ÎN DOMENIUL SSM
 • Instruirea lucrătorilor în domeniul SSM
 • Informarea lucrătorilor în domeniul SSM
 • Verificarea respectării prevederilor legale în domeniul SSM
 1. ACCIDENTELE DE MUNCĂ ŞI ÎMBOLNĂVIRILE PROFESIONALE
 • Prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale
 • Participarea la cerectarea evenimentelor care produc incapacitate temporară de muncă
 • Monitorizarea activităţilor de evacure şi intervenţie în situaţii de urgenţă

Informații suplimentare

CURSURILE SE DESFĂȘOARĂ ÎN REGIM DE SERAL ȘI ÎNCEP, ÎN ORICE PERIOADĂ A ANULUI, ÎN MOMENTUL ÎN CARE SE COMPLETEAZĂ O GRUPĂ DE MINIM 18 PERSOANE. Înscrierile sunt considerate oficiale numai după depunerea dosarului cu actele necesare înscrierii la unul din secretariatele IDRU (copie C.I., copie certificat de naștere, copie certificat de căsătorie – pentru doamne, dacă este cazul, copie ultima diplomă de studii). Nu se percepe taxă de înscriere dar pentru înregistrarea ca și cursant se achită în momentul depunerii dosarului o sumă de minim 50 de lei, sumă ce se scade din valoarea cursului. Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire. Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți, iar la eliberare se achită suma de 15 lei reprezentând contravaloarea certificatului.

Contravaloarea taxei de examinare este de 60 lei de persoană.

Absolvenţii cursurilor primesc Certificate de Absolvire de stat, eliberate de Ministerul Muncii și Justiției Sociale şi Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice sub antetul Autorității Naționale de Calificări, cu recunoaștere la nivel național și internațional.

Informații suplimentare puteți obține la numerele de telefon: 0241616310, 0341425307 sau 0788498223.